ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste naším klientem nebo návštěvníkem webových stránek www.odhadcenyobvykle.cz, svěřujete nám své osobní údaje a my odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.  Ve vztahu ke zpracování osobních údajů svých klientů se snažíme o co největší transparentnost, proto vám doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a s vašimi právy, která máte v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 26. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

Informace o správci osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je naše společnost AMG hypotéka s.r.o., Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov, Vyškov-Město, IČO: 07146787, zastoupená jednatelem Mgr. Martinem Hofrem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 106439 (dále jen „Správce“). Pověřenou osobou, na níž se můžete obracet v případě dotazů či žádostí ohledně zpracování vašich osobních údajů je Ing. Aleš Janků (info@odhadcenyobvykle.cz; +420 775 035 270; Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov, Vyškov-Město).

Zpracování vašich osobních údajů

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro plnění smluv, které jsme s vámi uzavřeli, nebo pro splnění našich zákonných povinností, které se na nás jako Správce vztahují. Účelem, za jakým jsou vaše osobní údaje zpracovány, je poskytování našich odborných služeb v co největší možné kvalitě. Osobní údaje o vás získáváme tak, že nám je sami poskytnete, nebo také z veřejně přístupných registrů, rejstříků a evidencí za účelem poskytování služeb dle vašich požadavků. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání s námi uzavřených smluv a po jejich skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména dle zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení GDPR. Naše webové stránky rovněž používají soubory cookies, jejichž prostřednictvím je zaznamenávána vaše IP adresa a aktivita na našich webových stránkách. Více informací o používání cookies naleznete na samostatné stránce na našem webu. Používání cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat.

→ Podmínky použití cookies
Poskytování vašich osobních údajů třetím stranám

Zde uvádíme okruhy subjektů, kterým poskytujeme vaše osobní údaje: 1) naši odhadci a spolupracovníci; 2) naši poskytovatelé informačních systémů, software a webových stránek; 3) naši právní a daňoví poradci; 4) další osoby, kterým jsou vaše osobní údaje poskytovány dle vašich potřeb či na základě vašich pokynů (banky, znalci, soudy, věřitelé atp.); 5) další osoby, kterým jsme povinni zpřístupnit osobní údaje na základě právních předpisů nebo rozhodnutí orgánů veřejné moci.

Jak upravit využívání cookies?

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak sami potřebujete (např. je můžete vymazat). Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači, a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies ve vašem zařízení vůbec ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek, především pak chráněné sekce přístupné po přihlášení. Snadno můžete zabránit ukládání cookies využitím anonymního režimu prohlížeče.

Vaše základní práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Pokud si budete přát uplatnit některé z vašich níže uvedených práv, můžete si u kteréhokoliv našeho odhadce vyžádat vzorový formulář nebo si o něj napsat na email info@odhadcenyobvykle.cz. 

Více informací o svých právech můžete nalézt na oficiálních webových stránkách dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás jakožto Správce vašich osobních údajů požádat o potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud ano, máte zejména právo žádat o informaci, jaké kategorie vašich osobních údajů jsou zpracovávány, za jakým účelem, případně jakým třetím osobám jsou či budou vaše osobní údaje zpřístupněny, po jakou plánovanou dobu budou vaše osobní údaje uloženy, zda máte právo žádat výmaz či opravu osobních údajů či omezení jejich zpracovávání či vznést námitku proti tomuto zpracovávání, zda máte právo podat stížnost u dozorového úřadu atd.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo nás požádat, abychom v určitých případech dočasně omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku

Kdykoliv můžete vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů, a to za předpokladu, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu či na základě našeho oprávněného zájmu. V případě vznesení námitky vaše osobní údaje dále nezpracováváme pouze v případě, že neprokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo žádat po nás opravu či doplnění vašich osobních údajů v případě, že jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů

S tímto vaším právem koresponduje naše povinnost jakožto Správce zlikvidovat vaše osobní údaje, které o vás zpracováváme, pokud jsou splněny určité podmínky a pokud nás o to požádáte.

Právo na přenositelnost

Máte právo po nás kdykoliv žádat své osobní údaje, které jste nám poskytli, a to v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci nebo (pokud je to technicky možné) můžete nás můžete požádat, abychom je předali jinému správci my.

Právo na stížnost u dozorčího orgánu

Pokud i přes vše výše uvedené budete nespokojeni s naším zpracováním vašich osobních údajů, můžete se se svou stížností obrátit na dozorčí orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (www.uoou.cz).

V Praze 25. 5. 2018